Wypożyczalnia kamperów Gorzów Wlkp.

Zapoznaj się z regulaminem wypożyczenia kampera

REGULAMIN

REGULAMIN NAJMU SAMOCHODÓW BUSTRANS SP. Z O.O. - STANOWIĄCY INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY NAJMU.

I. WSTĘP

1. niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne warunki najmu samochodów obowiązujące w ramach umów najmu zawieranych przez BUSTRANS Sp. z o.o.

2. Użyte w umowie najmu i Regulaminie określenia oznaczają:

a) Wynajmujący – BUSTRANS sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod nr KRS 0000378736, NIP: 5993141256;

b) Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa zawierająca z Wynajmującym umowę najmu samochodu;

c) Użytkownik – osoba fizyczna, która podpisuje w imieniu i na rzecz Najemcy umowę najmu i/lub jest osobą upoważnioną przez Najemcę do kierowania najętym samochodem;

d) Pojazd – przedmiot umowy oddany w najem na rzecz Najemcy.

3. Uprawnionymi do kierowania Pojazdem są wyłącznie Najemca lub Użytkownik.

II. NAJEMCĄ MOŻE ZOSTAĆ:

1) osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na prowadzenie Pojazdu,

c) nie jest pozbawiona mocą orzeczenia sądu prawa prowadzenia pojazdów,

d) wobec której nie toczy się postępowanie, które mogłoby doprowadzić do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów,

e) przedstawi Wynajmującemu dwa dokumenty tożsamości (w tym prawo jazdy) i ostatni zapłacony rachunek z adresem do wglądu (za telefon, energię, gaz, itp.). W sytuacji, gdy Najemca nie jest jednocześnie Użytkownikiem wymagania wskazane w punktach a – d muszą zostać spełnione także w stosunku do Użytkownika

2) osoba prawna lub spółka osobowa, która:

f) przedstawi aktualny odpis z KRS,

g) przedstawi pełnomocnictwo do zawarcia umowy i korzystania z pojazdu przez Użytkownika, która spełnia warunki wymienione w punkcie 1 a – d;

III. NAJEMCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ:

1) używać Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami zawartej umowy.

2) nie pozostawiać w Pojeździe związanych z nim dokumentów;

3) zapoznać się z warunkami załączonej polisy ubezpieczeniowej, a w szczególności jej ważności w okresie użytkowania Pojazdu;

4) używać Pojazdu wyłącznie na terytorium państw objętych ubezpieczeniem Pojazdu,

5) nie dokonywać w wynajętym Pojeździe żadnych zmian / przeróbek;

6) nie wykonywać samodzielnie żadnych napraw, a w przypadku awarii powiadomić niezwłocznie Wynajmującego;

7) w trakcie użytkowania Pojazdu dbać o jego stan techniczny, a w razie konieczności dokonywać na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochodu, polegającej przede wszystkim na uzupełnianiu paliwa, płynów eksploatacyjnych (oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płyny hamulcowego i płynu do spryskiwaczy) utrzymywaniu prawidłowego ciśnienia w oponach i sprawdzaniu działania świateł;

8) w przypadku dłuższego postoju, a w szczególności całonocnego, parkować Pojazd na parkingu strzeżonym lub w miejscu uniemożliwiającym jego kradzież lub zniszczenie.

9) w przypadku gdy uszkodzenia lub zniszczenia wynajętego Pojazdu zawiadomić na miejscu zdarzenia Policję w celu sporządzenia stosownego protokołu dotyczącego okoliczności zajścia zdarzenia oraz zawiadomić Wynajmującego i przekazać mu wszelkie informacje o okolicznościach i świadkach zaistniałego zdarzenia;

10) postanowienia tego punktu stosuje się odpowiednio do każdej osoby kierującej Pojazdem (tj. każdego Użytkownika, za którego Najemca ponosi pełną odpowiedzialność).

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

1. W przypadku odmowy pokrycia przez ubezpieczyciela szkody polegającej a uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży Pojazdu Najemca zobowiązany jest do zapłaty stosownego odszkodowania w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty przez Wynajmującego.

2. W przypadku uszkodzenia Pojazdu, gdy szkoda pokryta będzie w całości z polisy ubezpieczeniowej, Najemca zobowiązany jest do zapłaty w terminie 14 dni od dnia szkody udziału własnego w wysokości 20% wartości szkody wynikającej z kalkulacji naprawy sporządzonej przez ubezpieczyciela.

3. Najemca zobowiązany jest pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku eksploatacji Pojazdu w sposób, który narusza warunki ubezpieczenia, a w szczególności spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, powstałe w wyniku udostępnienia Pojazdu osobom trzecim lub postoju w niewłaściwym miejscu.

4. W przypadku powstania szkody Najemca pokrywa w całości kwotę o jaką zostało zmniejszone odszkodowanie, jeżeli zostało ono zmniejszone w wyniku wykrycia, że osoba kierująca Pojazdem przekroczyła dopuszczalną prędkość lub w inny sposób przyczyniła się do powstania szkody.

5. W przypadku kradzieży Pojazdu wraz z dokumentami lub kluczami Najemca pokrywa koszty utraty Pojazdu w całości.

6. W przypadku zatrzymania Pojazdu przez organy ścigania, celne albo podatkowe w związku z popełnieniem przez Najemcę lub osobę kierującą Pojazdem przestępstwa lub wykroczenia, Najemca ponosi wszelkie związane z tym koszty, w tym w szczególności zobowiązany jest do zapłaty kary umownej za opóźnienie w obowiązku zwrotu samochodu w wysokości wskazanej w punkcie IX pkt 1 Regulaminu.

7. W razie zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży Pojazdu z winy Najemcy, oprócz zastrzeżonych w Regulaminie obowiązków zapłaty odszkodowania Najemca jest dodatkowo zobowiązany zapłacić opłatę w wysokości 2.000 zł tytułem pokrycia kosztów manipulacyjnych związanych z likwidacją szkody.

V. WYNAJMUJĄCY:

1) oddaje do używania Najemcy Pojazd opisany w umowie w stanie dobrym, czysty i z pełnym bakiem paliwa,

2) oświadcza, że Pojazd oddany do używania Najemcy znajduje się w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zapewnia wymagane przepisami prawa wyposażenie Pojazdu,

3) nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na Najemcę, które Najemca zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie.

VI. WYNAGRODZENIE ZA NAJEM POJAZDU

1. Najemca dokonuje zapłaty wynagrodzenia za cały deklarowany okres najmu z góry.

2. W dniu zwrotu Pojazdu Najemca jest zobowiązany zapłacić wszelkie ewentualne opłaty dodatkowe, kary i należności, wynikające z postanowień umowy lub Regulaminu.

3. W szczególnych przypadkach strony mogą ustalić inne zasady i terminy płatności dokonując stosownych zmian w treści umowy najmu.

VII. KAUCJA (ZADATEK)

1. Wysokość kaucji jest każdorazowo określana w umowie i wynosi minimum 4.000 zł.

2. Kaucja jest płatna w formie przedpłaty, stanowiącej jednocześnie zadatek warunkujący dokonanie przez Wynajmującego rezerwacji Pojazdu na termin ustalony z Najemcą. W przypadku rezygnacji z odbioru Pojazdu przez Najemcę lub odstąpienia przez Najemcę od Umowy Wynajmujący ma prawo zatrzymać otrzymany zadatek w pełnej wysokości. W sytuacji zawarcia umowy i odbioru Pojazdu przez Najemcę zgodnie z umową, zadatek zostaje zaliczony na poczet kaucji podlegającą rozliczeniu zgodnie z ust. 3 - 6.

3. Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych szkód powstałych po stronie Wynajmującego w związku z realizacją umowy najmu.

4. Najemca upoważnia Wynajmującego do potrącenia z kaucji wszelkich należności wynikających z umowy lub niniejszego regulaminu, których obowiązek zapłaty powstał w toku realizacji umowy.

5. Kaucja zostaje rozliczona i zwrócona w całości lub części w dniu zwrotu Pojazdu. W przypadku powstania szkody w Pojeździe kaucja zostanie zatrzymana przez Wynajmującego do czasu ostatecznej likwidacji szkody w całości.

VIII. OPŁATY DODATKOWE

1) Za podstawienia Pojazdu w granicach miasta będącego siedzibą lub oddziałem wypożyczalni – 40 zł.

2) za dostarczenie pojazdu do klienta poza miasto siedziby lub oddziału wypożyczalni – 40 zł + 5 zł za każdy kilometr poza granicami miasta,

3) za wydanie lub zwrot pojazdu po godzinie 18:00 oraz w dni wolne od pracy – 50 zł.

4) za wydanie lub zwrot samochodu w dni świąteczne i w nocy (22:00-06:00) – 100 zł.

5) za zwrot Pojazdu z pozostawionymi w nim nieczystościami – 800 zł.

6) za zwrot samochodu z mniejszą ilością paliwa niż w chwili wydania – dwukrotna wartość ceny paliwa brakującego;

7) opłata manipulacyjna za wykroczenie drogowe lub nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania w związku z koniecznością wskazania sprawcy i korespondencji – 100 zł, 

Wskazane powyżej opłaty lub zryczałtowane kary nie ograniczają Wynajmującego do dochodzenia od Najemcy dodatkowego odszkodowania w sytuacji, gdy poniesione szkody przewyższą wartość zastrzeżonej kary lub ustalonej opłaty.

IX. KARA UMOWNA

1. W przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie określonym w umowie, Najemca - oprócz wynagrodzenia za każdą rozpoczętą dodatkową dobę wynajmu - zapłaci Wynajmującemu karę umowną za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w wysokości dwukrotności umówionego wynagrodzenia za jedną dobę.

2. Zapłata kary umownej przez Najemcę nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy poniesiona szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary.

X. CZAS TRWANIA UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony - każdorazowo wskazany w umowie.

2. Umowa może zostać przedłużona wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego na wniosek Najemcy złożony najpóźniej na 3 dni przed ustalonym dniem zwrotu Pojazdu; w razie braku stosownego powiadomienia Wynajmujący ma prawo naliczyć za okres dalszego korzystania z pojazdu karę umowną w wysokości wskazanej w punkcie IX pkt 1 Regulaminu;

3. Okresem rozliczeniowym jest doba liczona od chwili rozpoczęcia najmu;

4. O ile nie zachodzi przypadek wskazany w punkcie 2 powyżej (naliczenie kary umownej) przekroczenie czasu trwania umowy skutkuje koniecznością zapłaty wynagrodzenia za każdą kolejną rozpoczętą dobę w wysokości zgodnej ze stawką dobową wskazaną w Umowie.

XI. ZWROT POJAZDU

1. Najemca dokonuje zwrotu Pojazdu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu najpóźniej na godzinę przed planowanym zwrotem.

2. Najemca dokonuje zwrotu Pojazdu w biurze Wynajmującego lub w innym miejscu obustronnie uzgodnionym najpóźniej o godzinie i w dniu określonym w umowie.

3. Najemca dokonuje zwrotu Pojazdu w stanie niepogorszonym, czysty wraz dokumentami oraz wyposażeniem z nim wydanym.

4. Najemca dokonuje zwrotu Pojazdu z bakiem paliwa napełnionym do stanu z chwili wydania Pojazdu; o ile inaczej nie wskazano w umowie przyjmuje się, że Pojazd został wydany z pełnym zbiornikiem paliwa,

5. Po zbadaniu zwracanego Pojazdu Wynajmujący dokonuje jego odbioru protokołem odbioru samochodu. W protokole odbioru Wynajmujący określa stan oddawanego samochodu wraz z wyposażeniem oraz ilością paliwa w zbiorniku.

6. W przypadku gdy zwrócony Pojazd będzie uszkodzony lub jego stan nie będzie odpowiadał normalnej eksploatacji Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie będące równowartością poniesionej przez Wynajmującego szkody. Odszkodowanie zostanie w pierwszej kolejności pokryte z wpłaconej przez Najemcę kaucji.

7. Brak zwrotu Pojazdu w wyznaczonym terminie zostanie uznany za przywłaszczenie i zostanie zgłoszony odpowiednim organom ścigania.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie ceny zawarte w umowie najmu i Regulaminie są cenami brutto i są wyrażone w polskich złotych.

2. w przypadku gdy Wynajmujący nie pobiera od Najemcy opłaty za udostępnienie samochodu, otrzymuje on Pojazd na zasadzie umowy użyczenia. Do warunków umowy użyczenia stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem punktów VI i VII.

3. Najemca wyraża zgodę na wykonanie kserokopii dokumentów potwierdzających jego tożsamość.

4. Umowę najmu samochodu wraz z Regulaminem stanowiącym jej integralną część sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

5. Niniejszy Regulamin oraz umowa najmu podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Wynajmującego

Masz pytania i szukasz odpowiedzi?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Interesuje Cię wynajem kampera? Zachęcamy do skontaktowania się z nami w dogodny dla Ciebie sposób. Odpowiemy na wszystkie pytania i przedstawimy korzystną ofertę wypożyczenia luksusowego samochodu campingowego.

Skorzystaj z formularza, zadzwoń lub odwiedź naszą siedzibę w Gorzowie Wielkopolskim!